Stypendium na rok szkolny 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2022

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku- Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023:

- stypendium socjalne  na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium socjalne przyznawane będzie w oparciu o Regulamin udzielania stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat  Buski z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Regulamin).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Szkoły do 15.09.2022 r.

Druki wniosku wraz z załącznikami można pobrać poniżej (pod artykułem) lub w sekretariacie szkolnym.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem w celu prawidłowego wypełnienia wniosku.

UWAGA!

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione kompletnie i czytelnie.

Wszelkie poprawki powinny być parafowane przez wnioskodawcę.

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski
od 16 maja b.r. zaleca się podawanie numeru konta bankowego do przekazywania przyznanego stypendium socjalnego.

*Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3 819 zł (jest to dochód roczny).

**Wykazując dochody netto gospodarstwa domowego należy zsumować dochody netto
z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
- następnie tak wyliczone dochody netto należy podzielić przez trzy m-ce oraz liczbę osób w rodzinie uzyskując tym samym dochód netto na jedną osobę miesięcznie.

*** W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o:

- koszty uzyskania przychodu,

- podatek należny określony w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
-  składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy,
w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

Wniosek o przyznanie stypendium

Załącznik nr 1 - Zgoda

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSTI
Data utworzenia:2022-09-02
Data publikacji:2022-09-02
Osoba sporządzająca dokument:Michał Kucharczyk
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2695

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-09-02 10:44:31aktualizacjaStypendium na rok szkolny 2022/2023